1. Hipoteki.net
  2. >
  3. Wiedza
  4. >
  5. Poradniki ogólne
  6. >
  7. Co to jest Rekomendacja T?

Co to jest Rekomendacja T?

Co to jest Rekomendacja T?
Ocena: 5 (ilość ocen: 6)

Rekomendacje tworzone i publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego służą utrzymywaniu stabilnego funkcjonowania polskiego rynku finansowego, tak by w bezpieczny sposób mógł on się rozwijać. Jedna z nich to Rekomendacja T. Zobaczmy, czego dotyczy.

Czego dotyczy Rekomendacja T?

Rekomendacja opublikowana w 2010 r. zawiera zalecenia w kwestii dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, czyli inaczej należności banków, będących wynikiem udzielonych kredytów hipotecznych. Głównym jej celem jest przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa klientów oraz banków działających w obszarze rynku kredytowego.

Dochody a zadłużenie

Zawarto w niej zapisy na temat ograniczenia możliwości zadłużania się klientów. W ich myśl jeszcze do roku 2013 maksymalnie 50-65% dochodów kredytobiorcy może być przeznaczane na spłatę zadłużenia. To, jaki dokładnie procent będzie dotyczył konkretnego przypadku zależy od dochodów klienta banku. Kiedy nie przekraczają one średniej krajowej pułap dochodów mogących być przeznaczonymi na spłatę wynosi 50%, a gdy dochody te są wyższe od przeciętnych zarobków wzrośnie on do maksymalnie 65%.
Miało to ograniczyć nadmierne zadłużanie się, znacznie ograniczając możliwości kolejnego zapożyczenia się, kiedy np. dotychczasowe zobowiązania kredytowe „pożerają” prawie połowę osiąganych dochodów. Wskutek tej rekomendacji banki uważniej rozpatrują sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy, co prowadzi do bardziej szczegółowej oceny ryzyka związanego z kredytowaniem klientów. W praktyce oznacza to przyglądanie się przez banki bieżącemu zadłużeniu a także temu, które może wynikać ze złożonych już wniosków o udzielenie kredytu. Obecnie banki same ustalają akceptowalny dla nich poziom wskaźnika określającego stosunek łącznych obciążeń kredytowych do dochodów netto, które osiąga kredytobiorca.

Uproszczona ocena zdolności kredytowej – warunki możliwości jej przeprowadzenia

W Rekomendacji T znajdują się też opisy sytuacji, w których kredytodawca może zastosować uproszczone metody oceny zdolności kredytowej. Będą one możliwymi do zrealizowania, kiedy kwota kredytu lub pożyczki w ratach nie wynosi więcej niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o nieratalne zobowiązania, to brana jest pod uwagę długość współpracy klienta z bankiem.

Gdy jest to co najmniej 6 miesięcy, to uproszczone metody oceny wiarygodności kredytowej są możliwe do wdrożenia w przypadku nieprzekraczania przez kwoty kredytów i pożyczek sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Analogicznie, kiedy trwa ona minimum 12 miesięcy kwota kredytu na uproszczonych zasadach wyniesie maksymalnie sumę 12 średnich miesięcznych wynagrodzeń w tymże sektorze. Pozostali klienci na uproszczonych zasadach mogą otrzymać kredyt, którego kwota nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Zalecenia Rekomendacji T wbrew obawom nie przyczyniły się do zmniejszenia się liczby akcji kredytowych, za to zmalała liczba niespłacanych zobowiązań kredytowych. Ponadto, skutkiem tych zaleceń było ograniczenie ofert kredytów hipotecznych oraz konieczność włożenia większego wysiłku w udowodnienie własnej zdolności kredytowej.

Facebook